top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво представлява настоящата политика?
С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме, и какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим.

Молим да се запознаете внимателно с настоящата политика преди да предоставите личните си данни.

 

Кой обработва личните Ви данни?
Ние сме Box From Bulgaria, с ЕИК (205867139), със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ 180, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Ние сме Администратор на личните Ви данни. Като такъв, ние отговаряме за обработването и съхранението на личните Ви данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство.

Какви лични данни обработваме?
При регистрация в сайта и поръчки:

Когато решите да се възползвате от нашите услуги, трябва да създадете свой личен профил на (www.boxfrombulgaria.bg). За тази цел е необходимо да въведете набор от лични данни, необходими за осъществяването на регистрацията и последваща доставка на продуктите, които сте избрали. Ние обработваме личните Ви данни единствено и само в случай че Вие сами сте ни ги предоставили. Това могат да бъдат:

• Име и фамилия;
• Адрес;
• Телефонен номер;
• Електронна поща.


При използване на контактната ни форма:

Вие можете по всяко време да се свържете с нас чрез контактната ни форма, която може да отворите от секцията „Контакти“ на уебсайта. За целта ще е необходимо да ни предоставите:

• Име;
• Електронна поща;
• Телефонен номер.


Използваме ли бисквитки?
За да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, ние използваме бисквитки, чрез които може да събираме Ваши лични данни. Повече относно използването и управлението на бисквитки може да видите в нашата Политика за бисквитки.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?
Ще обработваме личните Ви данни, за да направим възможно сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани чрез сайта на Box From Bulgaria, включително и изпращането на стоките до Вас.

Обработваме личните Ви данни и в случай че използвате контактната форма на уебсайта ни, чрез която да се свържете с нас.

Електронната Ви поща може да бъде използвана за целите на директния маркетинг, само ако сте дали своето изрично съгласие за това.

Можем да използваме личните Ви данни и в случай на официални производства като граждански дела, административни разследвания, потребителски искове и спорове и др.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим това обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

На какво правно основание обработваме личните Ви данни?
Събираме и обработваме личните Ви данни съгласно основанията, предвидени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни. Събираме личните Ви данни на следните основания:

1. Изпълнение на договор

Въз основа на сключения договор за покупко-продажба на стоките, които предлагаме, ние събираме личните Ви данни, за да може да изпълним задълженията си по договора, включително да доставим и предадем закупените от Вас стоки.

2. Легитимен /законен/ интерес

Считаме, че както ние, така и Вие, имаме легитимен интерес Вашите лични данни да бъдат пазени за целите на определени бъдещи маркетингови кампании, както и в случай на официални производства.

3. Съгласие

На основата на Вашето недвусмислено и изрично съгласие, обработваме личните Ви данни, свързани с регистрацията в уебсайта, използването на т.нар. „бисквитки“, използването на контактната ни форма, използването на директен маркетинг. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

4. Законово задължение

В определени случаи, можем да използваме личните Ви данни във връзка със законови задължения, които имаме.

 

На кого можем да предоставим личните Ви данни?
Във всеки случай, в който сте направили регистрация или сте направили поръчка, личните Ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица – доставчици на хостинг услуги, с цел използване на уебсайта ни, и доставчици на куриерски услуги, с цел да доставим желата стока до Вас. В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат предоставяни на трети лица, няма да можете да се възползвате от услугите, предоставени чрез Box From Bulgaria.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни органи във връзка с официални производства.

 

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок от 3 (три) години от датата на доставка на стока във връзка с чл. 140 ЗЗП, след което ще бъдат заличавани.

 

Какви права имате в качеството Ви на субект на лични данни?
Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

• Право на информация

Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които събираме, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.

• Право на достъп

По всяко време имате право да искате достъп до личните Ви данни, които съхраняваме. Включително имате право да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

• Право на коригиране

Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.

• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.

• Право на ограничаване на обработването

В определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

• Право на преносимост

Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.

• Право на възражение

Може да направите мотивирано възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато ги използваме на основание легитимен интерес. Така ние можем да бъдем задължени да не ги използваме в бъдеще.

• Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така ние сме задължени да не обработваме в бъдеще личните Ви данни.

• Право на жалба

Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

Как може да упражните правата си?
Всяко едно от изброените права, може да упражните, като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Владайско въстание“ 180, отправено до Администратора.

Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявлението следва да съдържа име, адрес и ЕГН или личен номер на чужденец, или друг аналогичен идентификатор, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Общия регламент за защита на личните данни, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

Ако имате каквито и да е било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на box.from.bg@gmail.com.

 

Как осигуряваме сигурността на Вашите данни?
Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да бъдат защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

• Обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на Вас като субект на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
• Събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
• Подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
• Точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
• Съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
• Обработвани по начин, който предоставя подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
• Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).


Кога можем да променяме настоящата политика?
Администраторът си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика ще бъдете уведомени по имейл. Можете да се информирате за промените и чрез www.boxfrombulgaria.bg.

Какво става, ако не сте навършили 16 години?
Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Със съгласието с тази Политика и предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

bottom of page